Cơ cấu tổ chức  Quan hệ cổ đông

Cơ cấu tổ chức

Ông Tạ Long Hỷ

Chủ tịch HĐQT

Xem nhanh

Ông Tạ Long Hỷ

 • Sinh năm : 1951  
 • Trình độ chuyên môn : Cao học luật

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

 • Chủ tịch Hiệp Hội Taxi TP.HCM
 • Phó Chủ tịch Hiệp Hội Vận tải Ô tô Việt Nam (Vata)

Ông Trần Anh Minh

Thành viên HĐQT

Xem nhanh

Ông Trương Đình Quý

Thành viên HĐQT

Xem nhanh

Bà Huỳnh Thanh Bình Minh

Thành viên HĐQT

Xem nhanh

Ông Hồ Kim Trường

Thành viên HĐQT độc lập

Xem nhanh

Ông Đặng Công Luận

Thành viên HĐQT độc lập

Xem nhanh

Ông Nguyễn Đình Thanh

Thành viên HĐQT độc lập

Xem nhanh

ÔNG ĐẶNG TIẾN SỸ

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Xem nhanh

Bà Trần Thị Thu Hiền

Trưởng Ban Kiểm Soát

Xem nhanh

Bà Trần Thị Thu Hiền

 • Sinh năm: 1980
 • Trình độ văn hóa; 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Chứng chỉ kế toán trưởng.
 • Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
 • Chuyên trách trưởng ban kiểm soát tại Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Bà Mai Thị Kim Hoàng

TV Ban Kiểm Soát

Xem nhanh

BÀ NGUYỄN THỊ MAI PHƯỢNG

TV Ban Kiểm Soát

Xem nhanh

Ông Đặng Thành Duy

Tổng Giám Đốc

Xem nhanh

Ông Đặng Thành Duy

 • Sinh năm: 1984
 • Nơi sinh: TP HCM
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh, Thạc sĩ Kinh tế chính trị
 • Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Bà Đặng Thị Lan Phương

Phó Tổng Giám Đốc

Xem nhanh

Ông Trương Đình Quý

Phó Tổng Giám Đốc

Xem nhanh

Ông Trần Anh Minh

Phó Tổng Giám Đốc Kế Hoạch Đầu Tư

Xem nhanh

Ông Huỳnh Văn Sĩ

Phó Tổng Giám Đốc Tổ Chức - Hành Chánh

Xem nhanh

Ông Nguyễn Bảo Toàn

Phó Tổng Giám Đốc Marketing

Xem nhanh

Ông Nguyễn Văn Mác

Phó Tổng Giám Đốc Kiêm Gđ Điều Hành Taxi

Xem nhanh

Bà Đặng Phước Hoàng Mai

Phó Tổng Giám Đốc

Xem nhanh