Về chúng tôi

Giá trị của chúng tôi

  • Đối với khách hàng: Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất và thỏa mãn nhất.
  • Đối với cán bộ công nhân viên, mỗi thành viên trong công ty là một giá trị và Vinasun Corporation là môi trường để gia tăng giá trị.
  • Đối với đất nước, chúng tôi luôn hướng tới sự phát triển bền vững, ổn định và đóng góp cho xã hội ngày càng nhiều hơn.