Thông báo

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan với người nội bộ
CBTT: TB Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan
CBTT: Quyết định của Sở GDCK Tp. HCM v/v đưa cổ phiếu VNS ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 05/09/2022
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT: Giải trình V/v cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát và giải pháp khắc phục trong năm 2022
CBTT: V/v chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chánh năm 2022
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022
CBTT: Quyết định triển khai thực hiện phương thức kinh doanh mới: Hợp tác kinh doanh giữa công ty và người có tay nghề(đối tác)
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
CBTT về việc: VNS - thay đổi người đại diện trên giấy phép đăng ký kinh doanh
CBTT V/v: Quyết định thông qua việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng phát sinh và dự kiến phát sinh có giá trị nhỏ hơn 10% tổng tài sản theo BCTC gần nhất giữa công ty và công ty con trong năm 2022
Công bố thông tin V/v thay đổi người có liên quan của người nội bộ.
Công bố thông tin V/v bổ nhiệm nhân sự của công ty con ( Cty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam)
Giải trình về việc công bố thông tin giao dịch các bên liên quan
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan
Giải trình V/v cổ phiếu VNS bị đưa vào diện kiểm soát và giải pháp khắc phục trong năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng, để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công bố thông tin v/v chấm dứt hợp đồng lao động với bà: Nguyễn Thị Đăng Thư - Phó Tổng Giám Đốc
13/01/2022
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn
10/12/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu
11/08/2021
Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
Thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh taxi trên khu vực Tp.HCM, theo chỉ thị 10 của UBND Tp.HCM
Nghị quyết - Biên bản - Danh sách cổ đông tham dự - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
25/03/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Quyết định và thông báo của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công bố thông tin V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc khối Điều Hành Taxi
Quyết định HĐQT V/v chấp thuận việc Ông Trương Vĩnh Tùng làm đại diện ủy quyền cho ông Đoàn Hoài Minh (Tổng công ty thương mại Sài Gòn Satra) tham gia HĐQT cho đến đại hội cổ đông
Công bố thông tin V/v chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Trọng Duy - P.TGĐ kiêm Giám đốc Khối Điều Hành Taxi
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn và ngày trở thành cổ đông lớn
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông là người nội bộ, người có liên quan
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo về việc chon công ty kiểm toán năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Quyết định của HĐQT và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 30/06/2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 30/06/2020
Công bố thông tin V/v miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022
Công bố thông tin V/v miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng và danh sách Cổ đông chốt sổ ngày 31/03/2020
Thông báo số 982/TB-SGDHCM vv Hủy ngày đăng ký cuối cùng tại TB số 320/TB-SGDHCM ngày 10/03/2020
Thông báo số 980/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHDDCDDTN2020 - Vinasun Corp.
Hủy ngày đăng ký cuối cùng và danh sách cổ đông đã chốt sổ ngày 31/03/2020 do dich bệnh
Quyết định của HĐQT Cty CP Ánh Dương Việt Nam số 03/QĐ-HĐQT.20
18/05/2020
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ 2020
18/05/2020
Công bố thông tin V/v tạm ngưng hoạt động kinh doanh từ ngày 01/04/2020 đến ngày 15/04/2020 theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và các ban ngành trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
QĐ của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức cho năm 2018 bằng tiền
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đai hội Cổ Đông 2019
Quyết định triệu tập Đại hội Cổ Đông 2019
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng "Đại hội cổ Đông 2018"
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
Quyết định về việc thanh tóan cổ tức đợt 2 năm 2016
Quyết định xử phạt hành chính về thuế 2015
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
Phụ lục số 08 - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần tử nguồn vốn chủ sở hữu
30/06/2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (20/05/2015)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 16-03-2015
Quyết định xử phạt hành chính về thuế 2014
Thông báo về việc chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo quyết định của HĐQT Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (13/05/2014)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần đầu tư nguồn vốn chủ sở hữu
Quyết định xử phạt hành chính về thuế 2012-2013
Đề nghị tạm thời chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngòai -6-11-2013
Công bố thông tin chào bán cổ phiếu riêng lẻ (06/11/2013)
Thông báo về việc quyết định của HĐQT Cty CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (15/07/2013)
Quyết định của HĐQT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
20/05/2013
Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông TN-2013
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông TN-2013
Kết quả Kinh doanh Quý 1 - 2013
18/04/2013
Quyết định của HĐQT Cty CP Ánh Dương Việt Nam
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
29/05/2012
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 2 - 2011
Điều lệ công ty CP Ánh Dương Việt Nam
26/12/2011
Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011
VNS: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành 7,5 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 374.999.970.000 đồng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt
Quyết định xử phạt hành chính về thuế 2010
VNS: Giải trình kết quả kinh doanh Q4/2010
Thông báo kết quả kinh doanh Q4/2010
VNS: Kết quả kinh doanh T5-2010
Công bố kết quả kinh doanh tháng 02/2010
Thông báo (V/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)