Báo cáo tài chính

CBTT: Báo cáo tài chánh công ty Mẹ và Hợp Nhất Quý 4 năm 2022 + Giải trình chênh lệch 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
CBTT: Báo cáo tài chánh công ty Mẹ, Hợp nhất quý 3 năm 2022 và giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước
CBTT: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 2 năm 2022 + giải trình chênh lệch từ 10% so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo Tài chánh Công ty Mẹ - Hợp Nhất Quý 1 năm 2022 và giải trình chênh lệch 10 % so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo thường niên năm 2021
Báo cáo Tài chánh Riêng và hợp nhất năm 2021 sau kiểm toán
Báo cáo tài chánh Hợp Nhất và Công ty Mẹ quý 4 năm 2021 và giải trình
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Báo cáo Tài chánh công ty Mẹ, Hợp Nhất quý 3 năm 2021 và giải trình
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 sau kiểm toán
Báo cáo tài chánh Công ty mẹ và hợp nhất quý 2 năm 2021
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chánh Công ty mẹ và hợp nhất quý 1 năm 2021
Báo cáo Tài chánh Riêng và Hợp Nhất năm 2020 đã kiểm toán
Báo cáo Tài chánh Quý 4 năm 2020
Báo cáo quản trị công ty năm 2020
Báo cáo Tài chánh Công ty Mẹ và Hợp Nhất quý 3 năm 2020
Báo cáo Tài chánh Riêng và Hợp nhất giữa niên độ, năm 2020 sau kiểm toán
Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông
Báo cáo Tài chánh Hợp nhất và công ty Mẹ quý 2 năm 2020
Báo cáo Tài chánh quý 1 công ty mẹ và hợp nhất năm 2020
Báo cáo Tài chánh Riêng và Hợp nhất quý 4 năm 2019 sau kiểm toán
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty
Báo cáo Tài chánh Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 3 năm 2019
Báo cáo Tài chánh Riêng và Hợp nhất Quý 2 năm 2019 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính cty mẹ quý 2 năm 2019
Thông báo vv Chọn công ty Kiểm Toán cho báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo Tài chánh công ty Mẹ và Hợp nhất Quý 1 năm 2019 (trước kiểm toán)
Báo cáo thường niên 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 và báo cáo tài chính riêng 2018
Báo cáo tài chính công ty Mẹ và hợp nhất Quý 4 2018 trước kiểm toán
Giải trình lợi nhuận sau thuế, báo cáo tài chính quý 4-2018
Công văn chấp thuận của UBCKNN v/v gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo Tài chánh quý 4 năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Báo cáo tài chính Quý III - 2018
Báo cáo hợp nhất bán niên và công ty mẹ bán niên 2018
Công văn số 452 về việc chậm báo cáo tình hình QTCT 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018
Thông báo về việc chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo thường niên 2017
Báo cáo tài chánh Riêng năm 2017 sau kiểm toán
Công văn xin gia hạn và trả lời về việc xin gia hạn Báo cáo tài chính quý IV 2017
Báo cáo quản trị VNS 2017
Báo cáo tài chính quý 3-2017
Công bố thông tin trên cổng TTĐT của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP.HCM 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2017
01/08/2017
Chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài Chính 2017
Báo cáo kết quả giao dịch Cổ Phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng
10/07/2017
Thông báo số 595/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng
16/05/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
15/05/2017
Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo tài chính quý 4 - 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Báo cáo tài chính quý 2-2016
Thông báo về việc chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chánh năm 2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khóan
Báo cáo tài chánh Quý 1 năm 2016 - trước kiểm toán
Vinasun Corp. Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GD Chứng khoán TP.HCM
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính quý 4 - 2015
Kết quả kinh doanh Công ty mẹ quý 4 - 2015
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015
Báo cáo tài chính quý 2 - 2015
Kết quả kinh doanh quý 2 - 2015
Thông báo kết quả kinh doanh quý 2 - 2015 của công ty mẹ
Bảng cân đối kế toán Công ty Cp Ánh Dương Việt Nam
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014
Thông báo kết quả kinh doanh quý 3-2014 công ty mẹ
Báo cáo tài chính quý 2 - 2014
Thông báo kết quả kinh doanh quý 2-2014 công ty mẹ
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1-2014
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2014
Thông báo kết quả kinh doanh quý 1-2014
Báo cáo thường niên công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam 2013
Financial statement 2013 of Vinasun Corp.
Báo cáo tài chính Quý 4 - 2013
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2013
Báo cáo tài chính Hợp nhất - 30/06/2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3-2013
Báo cáo tài chính Quý 2 - 2013
Điều lệ công ty (07/2013)
19/07/2013
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 - 2013
Báo cáo tài chính 2012
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4-2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2012
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2012
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012
23/07/2012
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011
Báo cáo tài chính Quý 4 - 2011
Báo cáo tài chính Quý 3 - 2011
Thông báo kết quả kinh doanh quý 3-2011
Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6-2011
24/08/2011
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 - 2011
23/08/2011
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 - 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (Cho thời kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011)
Báo cáo Thường niên 2010
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2010
Báo cáo Tài chính đã kiểm toán sáu tháng đầu năm 2010
Báo cáo Tài chính năm 2010
Văn kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010
Bản Cáo Bạch Cty CP Ánh Dương Việt Nam
16/12/2009
Báo cáo thường niên 2009 - Vinasun Corp.
Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính cuối năm 2009 (Audied financial statements for the year ended December 31, 2009)