Cơ cấu tổ chức

  • Sinh năm: 1975
  • Nơi sinh: Đồng Tháp
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 
  • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

T12/2006 - 10/2010 Phó phòng Điều hành Taxi
T10/2010 – 12/2012 Giám đốc Chi nhánh 3
12/2012 - 6/2014 Phó Giám đốc Điều hành Taxi
6/2014 - 12/2016 Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa kiêm phó giám đốc Điều hành Taxi 
1/2016 - 11/2020 Phó Giám đốc Điều hành Taxi
11/2020 - nay Phó TGĐ Kiêm giám đốc Khối Điều Hành Taxi