Cơ cấu tổ chức

  • Sinh năm: 1976
  • Nơi sinh: Đồng Tháp
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Nguyên quán: Đồng Tháp
  • Trình độ văn hóa: 12/12
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sĩ QTKD

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1999 - 2002 Trưởng phòng CNTT – Cty Southern Cross VN
Từ 2003 - 2005   Trưởng phòng Tiếp Thị – Cty CP Ánh Dương VN
Từ 2005 - 2006 Giám Đốc – Công ty CP Phong Cách Việt
Từ 2007 - Nay Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

  • Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 7 cổ phần, chiếm 0,00% VĐL