Cơ cấu tổ chức

  • Năm sinh: 1957
  • Nơi sinh: Đà Nẵng
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Nguyên quán: Đồng Tháp
  • Trình độ văn hóa: 12/12
  • Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế vận tải

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1997 - 2002 Cán bộ Phòng TC-LĐTC – XN Vận Tải Ôtô Đồng Tháp
Từ 2003 - Nay   Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

  • Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ: 15.794 cổ phần, chiếm 0,02% VĐL

Những người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không