Cơ cấu tổ chức

  • Sinh năm: 1984
  • Nơi sinh: TP HCM
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Nguyên quán: Đồng Tháp
  • Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh, Thạc sĩ Kinh tế chính trị
  • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trước 2005 Nhân viên CN Bình Dương
Từ 2005 – 2006 Phó CN Bình Dương
Từ 2006 – 2010 Trưởng CN Bình Dương
Ngày 16/03/2010 Phó Giám Đốc Phòng PT & CS ĐTT
Ngày 07/03/2011 Giám Đốc Phòng PT & CS ĐTT
Ngày 2012 – nay Phó Tổng GĐ Đối ngoại & Phát triển

Số cổ phần nắm giữ: 5.409.300 cổ phần, chiếm 7,97% VĐL