Cơ cấu tổ chức

 • Sinh ngày : 1969
 • Nơi sinh : Đồng Tháp  
 • Quốc tịch : Việt Nam
 • Dân tộc : Kinh
 • Nguyên quán : Đồng Tháp
 • Điện thoại cơ quan : (08) 38 277 178 
 • Trình độ văn hóa : 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Trung cấp TCKT

Chức vụ: Tổng Giám đốc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Năm 2003 - Nay : Thành viên HĐQT – Cty CP Ánh Dương Việt Nam : Tổng Giám đốc – Cty CP Ánh Dương Việt Nam

 

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

 

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

 • Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Tân Ánh Dương Á Châu
 • Thành viên CLB Doanh Nhân Sài Gòn

Số cổ phần nắm giữ: 15.794 cổ phần, chiếm 0,02% VĐL
 

NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

 Họ và tên   Quan hệ   Số cổ phần   Vốn điều lệ (%)
Nguyễn Đình Tuấn  Chồng  10.000  0,059%
Đặng Phước Thành  Anh  16.907.888  24,92%
Đặng Phước Thảo  Anh  124  0,00%
Đặng Phước Kim Lệ  Chị  48.994  0,07%