Cơ cấu tổ chức

  • Giới tính: nữ
  • Sinh năm: 1974
  • Nơi sinh: TP HCM
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Nguyên quán: Đồng Tháp
  • Trình độ văn hóa: 12/12
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Thạc sỹ Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1998 - 2004 Trưởng phòng Kinh doanh –Cty Fimexco Quận 1
Từ 2004 - 2005 Phó Giám đốc Công ty Mê Kông
Từ 2005 - 2006 Giám Đốc – Công ty TNHH Tây Dịch Vụ
Từ 2006 - Nay

Luật sư  – Văn phòng Luật sư PH&D
Thành viên Ban Đào tạo Đoàn Luật sư TP.HCM
Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

  • Phó Tổng Giám Đốc Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

  • Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ: 3.883 cổ phần, chiếm 0,01% VĐL

Những người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không